mayer Reissverschlüsse, Reissverschluss, mayer, riri metal 6, zipper, zip, zipp, fermeture éclaire, fermetures à glissière, mayerzipper, Spiralreissverschluss, coil zipper, plastic zipper, Kunststoffreissverschluss, fermeture éclaire en plastique, fermeture éclaire en nylon spiralé, Einnähservice, Nahtverdeckt, wasserdichter Reissverschluss, riri, Decor, riri Flex, riri Decor, zipper story, zipper history, CHC-26

Detailhandel, commerce de détail, retail businessIndustrie, industry